Author: Hat Cat

Hiểu đúng về luật nhân quả

Luật nhân quả là 1 quy luật tự nhiên của vũ trụ, dù tin hay không tin, muốn hay không muốn thì luật nhân quả vẫn chi phối tất cả buồn vui, hạnh phúc hay khổ đau mà ta trải qua. Ai hiểu tin và áp dụng luật …